Financiering-Bedrijfspanden

Privacybeleid

Uw privacy is van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de AVG en andere privacyregelgeving. In deze privacyverklaring informeert Financiering-Bedrijfspanden BV u over de doelen waarvoor Financiering-Bedrijfspanden BV uw persoonsgegevens gebruikt. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen Financiering-Bedrijfspanden BV in acht neemt.

Financiering-Bedrijfspanden BV respecteert de privacy van bezoekers van de website en van hen die in een persoonlijk gesprek persoonsgegevens aan de Financiering-Bedrijfspanden BV adviseur verstrekken. Zodra u aan Financiering-Bedrijfspanden BV persoonsgegevens verstrekt spannen wij ons in om die te beveiligen en vertrouwelijk te behandelen.

Doeleinden

De door u op de website of aan ons fysiek verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van uw financieringsaanvraag (of de andere financiële wensen) die wij voor u verzorgen. Deze persoonsgegevens verstrekken we aan de financieringsinstelling of andere uitvoerder van het financiële product, om u een persoonlijk aanbod te kunnen doen of deze instanties in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag of om met u persoonlijk in gesprek te komen. Indien persoonsgegevens in dit kader worden gedeeld met derden verwijzen wij u naar hun privacy beleid. Financiering-Bedrijfspanden BV zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel.

Om de overeenkomst uit te voeren hebben we deze persoonsgegevens nodig, omdat de financieringsinstelling of geldverstrekker die van ons vraagt. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens zodat we u op de hoogte kunnen houden van de stand van zaken en vragen te beantwoorden.

Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden rekening met wettelijke verplichtingen en algemene archiefdoeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast gebruiken om u op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten of diensten of het verzamelen van (website)statistieken. Wij hebben in dat geval een gerechtvaardigd belang en zullen ook zoveel als mogelijk uw toestemming daarvoor vragen.

Websites van derden

Op onze websites vindt u links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Dit geldt ook voor de social media buttons die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan Financiering-Bedrijfspanden BV (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

  1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
  2. de inzage in uw persoonsgegevens;
  3. het corrigeren van terechte fouten;
  4. het verwijderen van verouderde gegevens;
  5. het intrekken van toestemming;
  6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
  7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen via onderstaande contactgegevens of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen persoonsgegevens

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (info@financiering-bedrijfspanden.nl) bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Contactgegevens

Uw vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Financiering-Bedrijfspanden BV kunt u stellen via info@financiering-bedrijfspanden.nl of 030 – 22 700 66.