Financiering bedrijfspand Maroastraat in Amsterdam

Financiering Bedrijfspand - Maroastraat in Amsterdam
Financiering Bedrijfspand - Maroastraat in Amsterdam

Projectgegevens

Leensom: € 200.000
Marktwaarde: € 250.000
Loan to Value: 80%
Rente: 2,75%